skip to Main Content

Alder og eksklusjon

Eksklusjon, og da særlig i relasjon til alder, er et vanskelig tema som flere kor opplever å må ta stilling til. Hva sier loven om dette?

Generelt om eksklusjon

Med eksklusjon (utelukkelse) menes i denne artikkelen at et medlem mot sin vilje ikke lenger får være medlem i et kor.

For den ekskluderte kan et vedtak om eksklusjon være et alvorlig inngrep. Særlig fordi  koret kan være en viktig sosial arena for enkelte eldre. Å ikke lenger få lov til å delta i koret kan derfor oppleves som svært negativt for personens kontakt med andre. 

For at en eksklusjon skal være gyldig må det foreligge en gyldig eksklusjonsgrunn. Det skilles mellom objektive eksklusjonsgrunner (eks. ikke-betalt kontingent) og subjektive eksklusjonsgrunner (eks. illojal opptreden). 

I vurderingen av en eksklusjon må koret ta hensyn til de kryssende hensynene som gjør seg gjeldende for henholdsvis koret og for medlemmet. I tillegg har medlemmet krav på at visse rettssikkerhetsgarantier oppfylles (eks. et likhetsprinsipp).

Det er også et vilkår at eksklusjonsgrunnen kan anses som et «kvalifisert og vesentlig mislighold», selv om det på den andre siden er lovlig å sette krav til at medlemmene oppfyller grunnleggende betingelser for medlemskapet.

Alder og eksklusjon 

Et tema som kan komme opp i et kor er ekskludering av medlemmer grunnet alder.

Det følger av likestillings- og diskrimineringsloven at eksklusjon kun begrunnet i alder kan være problematisk. I loven heter det bl.a. at «Diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, alder eller kombinasjoner av disse grunnlagene er forbudt.». Loven gjelder på alle samfunnsområder.

Eksklusjon bør derfor skje på andre premisser. Dersom det er et problem eks. i forhold til hørsel og stemme, kan ett alternativ være at for å kunne være medlem må visse krav til hørsel og stemme oppfylles. Slike krav må dog anses relevant for koret.

Dersom slike krav stilles for medlemskap, bør de i så fall tas inn i vedtektene og det bør være mest mulige objektive kriterier for hva som kreves og hvordan sangprøver og lignende gjennomføres. 

Krav til vedtektene og saksbehandlingen

Koret bør ha gode og klare regler i korets vedtekter, som sikrer en god og betryggende vurdering av om medlemmet oppfyller de krav som stilles og til saksbehandlingen av et eksklusjonsvedtak. Det er ikke et krav om at vedtaket må kunne overprøves av et annet organ i koret, men det kan vurderes om man ønsker et slikt to-trinns system.

Dersom saken skulle komme innfor retten, og vedtektene ikke er gode nok, kan en domstol stille ekstra krav til vedtaket (ut over det som fremgår av vedtektene), for å sikre at saksbehandlingen er god nok og gir god nok rettssikkerhet for medlemmet. Med andre ord settes det minstekrav til vedtektene. 

Dersom kriteriene som er satt er gode og forståelige, og det er lett å vurdere (og etterprøve) om kravene er oppfylt eller ikke, vil jeg anta at en eksklusjonsadgang kan gis til et særskilt organ. Videre at dette organet har kompetanse til å ekskludere medlemmer som ikke oppfyller kravene, og hvor det i vedtaket kort henvises til det de fastsatte kravene, resultatet av eks. sangprøven og en henvisning til vedtektenes bestemmelse om virkningen av at kravene ikke er oppfylt. 

Tildele andre oppgaver?

På den andre siden kan det være at det er mulig å finne en middelvei mellom fult medlemskap og eksklusjon f.eks. om medlemmet kan få tildelt andre oppgaver tilknyttet koret som gjør av vedkommende fortsatt kan bidra og være en ressurs, samtidig som medlemmet ikke mister en sosialt viktig arena.

Espen Egseth

Advokat i Nordia Law. Espen er tilgjengelig for bistand for Norges Korforbunds medlemskor. Ta kontakt med post@korforbundet.no

This Post Has 0 Comments

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.