skip to Main Content

Sang i utdanning og rekruttering til kor

Anne Haugland Balsnes er professor i musikk ved Universitet i Agder. Hun er kjent som kordirigent, kursholder og korforsker. Hennes forskning har dreid seg mye om korsang, helse og livskvalitet. I tillegg har hun, sammen med Dag Jansson, skrevet flere artikler om dirigentrollen og dirigentutdanning. Siden 2019 har hun ledet forskningsprosjektet SangBarSk, som står for sang i barnehage og skole. I Korbladet 1/2023 ble hun intervjuet i forbindelse med saken om «sang hele livet». Her kan du lese hele intervjuet.

Hva gjorde at du rettet blikket mot barnehage og skole?

  • Jeg hadde forsket mye på betydning av å synge i kor og hvilke gevinster det kan ha for oss mennesker – både fysisk, mentalt, emosjonelt, sosialt og eksistensielt. Derfor var jeg veldig opptatt av å få flere til å begynne i kor. Jo mer sang det er i samfunnet generelt sett, jo flere vil synge i kor, tenkte jeg. Da var det naturlig å rette blikket mot barnehage og skole. Formålet med SangBarSk er å forske på og fremme sang i barnehage og skole samt i lærerutdanningene. Siden 2019 har jeg og mine kollegaer gjennomført flere undersøkelser for å kartlegge sangens plass i de ulike utdanningskontekstene.

Hva viser kartleggingene deres?

  • For det første har vi analysert både nåværende og historiske læreplaner. Sang har gått fra å være et eget fag til å være mye mindre tematisert i dagens læreplaner. Undersøkelsene viser likevel at sang er høyt verdsatt av både lærere og ledelse. De ansatte ser for seg mange begrunnelser for sang, ikke minst at sang kan være nyttig for en rekke gode formål som å skape trivsel eller å lære språk.

Samtidig bedrives sang av få personer, noe som gjør det sårbart. Dersom skolens «nøkkelperson» innen sang er borte eller opptatt med andre ting, kan sang forsvinne i skolehverdagen. Det blir i beste fall tilfeldig om det synges eller ikke – noen barn får mye sang i oppveksten, mens andre kan gå gjennom skoletiden nesten uten å synge. Vi ser også at det foregår mest sangaktivitet knyttet spesielle anledninger, som høytider, avslutninger og andre avslutninger. Da er det nok ofte skolens musikklærer eller andre ildsjeler som sørger for fremføringer hvor sang inngår. Det ser ut til å være mindre «hverdagssang» i klasserommene. Det er få lærere som kan akkompagnere sang, noe som resulterer i at det er mye bruk av singback, YouTube og lignende – med mer eller mindre hell. Vi ser også at synging avtar jo høyere opp i klassetrinnene man kommer og at stemmeskam og «sangutrygghet» er utbredt blant mange lærere.

Dere har også undersøkt lærerutdanningene?

  • Ja, siden skolen og dermed lærere spiller en nøkkelrolle i utvikling av barn og unges sangferdigheter, blir det logisk å rette blikket mot lærernes sangkompetanse. Og da må vi se på lærerstudenter og sangens plass i lærerutdanningene. Det er kun cirka halvparten av de som underviser i musikk i skolen som har utdanning i faget. Derfor har vi også kartlagt sangens plass i grunnskolelærer­utdanningen generelt. 2249 studenter fra 11 universitetet og høgskoler deltok i undersøkelsen. Studentene ble blant annet spurt om hvilken plass sang har hatt i de ulike studiene og hvilke holdninger til og begrunnelser for sang de har. Resultatene viser at lærerstudenter er overveiende positive til sang. De ser – i likhet med de ansatte i skolen – for seg mange begrunnelser for å synge. Interessant nok synes de at det burde være mer sang i utdanningen enn hva tilfellet er. For om vi ser bort fra faglærerutdanning i musikk og musikk valgemne, er det svært lite sang og sangaktiviteter i den generelle grunnskolelærerutdanningen. Det er en tendens som kan spores tilbake til 1980-tallet. Studentene som ikke ser for seg å ta i bruk sang i sin fremtidige yrkespraksis, oppgir følgende hovedgrunner: «Jeg lærte ikke nok om sang i utdanningen» og «Jeg føler meg ikke kompetent nok». Mange studenter anser seg i tillegg for å være lite musikalske.

Hvilken betydning har deres resultater for sang i skolen og i lærerutdanningene i framtida?

  • Undersøkelsen viser med all tydelighet at økt sangfaglig kompetanse fører til mer sang i skolen. Dersom det skal være sang i skolen, slik læreplanen fremdeles legger opp til, må derfor sang tillegges større vekt i hele lærerutdanningen, ikke bare for de som velger musikk.

Naturlig nok er studenter med studiepoeng i musikk den gruppen som har høyest sannsynlighet for å bruke sang i sin yrkespraksis. Derfor bør det også være et mål at flere studenter oppmuntres til å velge musikk i sin studieportefølje. Det mest effektive i så måte er å få flere barn og unge til å delta i musikkaktiviteter i oppveksten, siden vi ser at lærerstudenter som har en slik bakgrunn i større grad velger å studere musikk.

Noe av det viktigste vi kan gjøre er å formidle at alle mennesker har en iboende musikalitet og det å synge er ikke for spesielt talentfulle. Sangstemmen som instrument er noe vi alle har tilgang til og den kan øves opp til å fungere sammen med andre.

Vi må satse på sang i barnehage og skole! Det er her grunnlaget legges og dermed spiller lærere, lærerutdanningene og lærerstudentene en nøkkelrolle. Sammen med SangBarSk-kollegaer og Gyldendal forlag holder vi på med å utvikle lærerbøker om sang med tilhørende digitale ressurser til lærerutdanningen. Disse blir lansert til høsten. Da skal det i hvert fall ikke stå på mangel på pensum og ressursmateriale.

Til sist: Hvilken betydning har forskningen deres for rekruttering til korbevegelsen?

  • Som tidligere sagt, jo mer sang i samfunnet generelt, jo større rekruttering til kor. Så i tillegg til å satse på sang i barnehage og skole, ville jeg i tillegg satset på barnekor, skolekor og ungdomskor. Grunnlaget legges i tidlig alder og vi må bygge stein på stein.

Til alle dere som driver kor der ute: Samarbeid på kryss og tvers i lokalsamfunnet og mellom generasjonene. Oppsøk samarbeid med barnehager, grunnskoler, videregående skoler og kulturskoler. Hva med en felles julekonsert? Eller en 17.mai-konsert? Eller en annen anledning. Til sammen vil alt dette kunne føre til en god sirkel når det gjelder rekruttering til kor og til sang hele livet!

Anne Haugland Balsnes

Professor i musikk, Universitetet i Agder.

This Post Has 0 Comments

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.